Խորհրդատվություն

Կենտրոնի կողմից մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների շրջանակը բավական ընդգրկուն է: Իր խորհրդատվական ծառայությունների միջոցով Կենտրոնն ընկերություններին աջակցում է արդյունավետորեն լուծել հետևյալ գործընթացներին ուղեկցող խնդիրները`

 • Ընկերությունների հիմնադրում,
 • Ընկերությունների վերակազմակերպում,
 • Ընկերությունների լուծարում,
 • Ընկերությունների նախաներդրումային վերլուծություն և գնահատում,
 • Գործարար ծրագրերի մշակում,
 • Բիզնեսի գնահատում,
 • Բաժնետերերի համաձայնագրերի կազմում,
 • Բաժնետերերի իրավունքների պարզաբանում,
 • Ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման կառուցվածքի մշակում,
 • Ընկերությունների կառավարման և վերահսկման մարմնինների գործունեության կազմակերպում,
 • Ընկերությունների տնօրենների խորհրդի, գործադիր մարմնի անդամների, կորպորատիվ քարտուղարների ընտրություն,
 • Ընկերությունների կորպորատիվ քաղաքականությունների և փաստաթղթերի մշակում,
 • Ընկերությունների կորպորատիվ իրադարձությունների (արժեթղթերի թողարկում, արտակարգ բնույթի գործարքների կնքում, բաժնետոմսերի ձեռքբերում, հետգնում, համախմբում, բաժանում և այլն) իրականացում,
 • Կորպորատիվ կառավարման համակարգում աշխատակիցների դերի գնահատում,
 • Կորպորատիվ մշակույթի ձևավորում ու կառավարում,
 • Շահառուների քարտեզագրում,
 • Տարեկան հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Կորպորատիվ տեղեկատվության բացահայտման կապուղիների ընտրություն և այլն: